Vedtægter

Patientdataforeningen forener flg. tre græsrodsinitiativer:

”Bevar Tavshedspligten”
https://www.facebook.com/BevarTavshedspligten?fref=ts

”SLET OS FRA RIGSARKIVET”
https://www.facebook.com/groups/1522732878001888/?fref=ts

”Nej til udlevering af dine helbredsdata uden samtykke”:
http://www.skrivunder.net/nej_til_udlevering_af_dine_helbredsdata_uden_samtykke

Disse initiativer er opstået som reaktion på myndighedernes forsøg på at bevare et ulovligt register med det formål fortsat kunne udnytte borgernes ulovligt indsamlede fortrolige helbredsdata uden samtykke. Alle de tre grupper ønsker at arbejde aktivt for styrkelsen af borgernes privatlivsrettigheder, IT-sikkerhed og fortroligheden i læge- patientforholdet i det moderne digitaliserede sundhedsvæsen.

 • 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Patientdataforeningen.

Foreningens hjemsted er København.

 

 • 2. Foreningens formål

Foreningens formål er at virke til fremme af tryg fortrolighed mellem patient og læge, beskyttelse af oplysninger om patienter og styrkelse af respekten for lægeløftets tavshedspligt i det moderne informationssamfund.

Som led i formålet arbejder Foreningen for at sikre, at patientdata i Dansk AlmenMedicinsk Database, der uden lovhjemmel er indsamlet ved datafangst fra praktiserende lægers registreringer ved patientkontakter, forbliver blokeret og slettes. Herunder søges sikret, at disse data ikke afgives til Rigsarkivet, eller at de slettes fra dette, så vidt muligt således, at alle sådanne data forbliver blokeret og slettes, med mindre den enkelte patient har givet samtykke, og i hvert fald således, at data, som hidrører fra eller angår Foreningens medlemmer forbliver blokeret og slettes.

Til gennemførelse af formålet kan Foreningen rette henvendelser til offentlige myndigheder og anlægge eller intervenere i retssager ved domstolene.

Foreningen kan være grupperepræsentant i gruppesøgsmål til fremme af Foreningens formål.

 

 • 3. Foreningens medlemmer

Foreningens medlemmer falder i to kategorier: Lægemedlemmer og Patientmedlemmer.

Som Lægemedlem kan optages enhver praktiserende læge, som ved indmeldelsen angiver navn, klinikadresse, ydernummer og en e-mailadresse.

Som Patientmedlem kan optages enhver myndig person, der er indehaver af dansk sygesikringskort, og som ved indmeldelsen opgiver navn, adresse, fødselsdag og e-mailadresse. Lægemedlemmer kan dog ikke tillige tilmelde sig som Patientmedlemmer.

 

 • 4. Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse sker via Foreningens hjemmeside www.patientdataforeningen.dk. Ved indmeldelse gives de i § 3 angivne oplysninger. Når indmeldelse er godkendt, modtager medlemmet et medlemsnummer med forstavelsen enten L (Lægemedlemmer) eller P (Patientmedlemmer).

Medlemsnummer skal angives ved enhver henvendelse til Foreningen.

Ved indmeldelse bemyndiger det enkelte medlem Foreningens bestyrelse til at kræve data som nævnt i § 2, stk. 2, der hidrører fra medlemmet (Lægemedlemmer) eller angår medlemmet (Patientmedlemmer) slettet fra den nævnte database. Bestyrelsen kan delegere denne bemyndigelse til administrator eller Foreningens advokat.

Et medlem kan til enhver tid udmelde sig pr. e-mail til Foreningen.

 

 • 5. Donationer og kontingent og donationer

Foreningens udgifter forventes primært finansieret ved donationer til fri anvendelse eller til anvendelse til bestemte initiativer eller udgifter.

Generalforsamlingen kan beslutte, at medlemmerne skal betale kontingent. Kontingentet for Patientmedlemmer kan højst udgøre 20% af kontingentet for Lægemedlemmer.

Indtil første generalforsamling kan bestyrelsen opkræve i alt højst 500 kr. i kontingent ad én eller flere omgange pr. Lægemedlem og i alt højst 100 kr. pr. Patientmedlem.

Bestyrelsen sletter et medlem, der er i mere end 60 dages restance med kontingent.

Ved sletning eller udmeldelse bortfalder eventuelle kontingentrestancer.

 

 • 6. Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer. Mindst to af medlemmerne skal være Lægemedlemmer.

Indtil første generalforsamling i Foreningen består bestyrelsen af følgende:

Læge Thomas Birk Kristiansen

Læge Trine Jeppesen

Birthe Kjærgaard

Nina Lind Christensen

Bestyrelsen kan i enighed udpege yderligere medlemmer for tiden indtil første generalforsamling.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. Bestyrelsen kan endvidere udpege medlemmer som næstformand, kasserer eller til andre særlige funktioner.

Bestyrelseshvervet er ulønnet.

Foreningen tegnes af Foreningens formand i forening med et yderligere bestyrelsesmedlem.

 

 • 7. Administrator

Bestyrelsen kan antage en administrator til at forvalte Foreningen, herunder føre medlemskartotek, administrere hjemmesiden og sørge for forvaltning af formuen.

 

 • 8. Foreningens advokat

Bestyrelsen kan engagere en advokat til at bistå med henvendelser til og forhandlinger med offentlige myndigheder og førelse af retssager til fremme af formålet.

 

 • 9. Ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i maj eller juni, første gang efter udløbet af første regnskabsår. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være Foreningen i hænde senest 10. april pågældende år.

På den ordinære generalforsamling skal mindst følgende punkter behandles:

 1. Bestyrelsens beretning
 2. Godkendelse af årsrapport
 3. Beslutning om kontingent for Lægemedlemmer og Patientmedlemmer
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Indkomne forslag fra medlemmer
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af revision

 

 • 10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter bestyrelsens beslutning eller inden 14 dage efter, at mindst 25 % af enten Lægemedlemmerne eller Patientmedlemmerne har begæret det.

 

 • 11. Fælles regler om generalforsamlinger

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af Foreningen. Et medlem kan give fuldmagt til et andet medlem eller bestyrelsen. Fuldmagt kan kun gives via indtastning på Foreningens hjemmeside eller ved e-mail meddelelse til Foreningen med angivelse af fuldmagtsgiverens medlemsnummer. Gives fuldmagt til at andet medlem, skal også fuldmægtigens medlemsnummer angives. Fuldmagt skal være modtaget af Foreningen senest ugedagen før den dag, hvor generalforsamlingen finder sted.

Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn.

Generalforsamling indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved e-mail til alle medlemmer.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning. Finder dirigenten, at resultatet ikke er aldeles utvivlsomt, annulleres afstemningen, og der skrides til skriftlig afstemning. Alle spørgsmål om sagernes og afstemningernes tilrettelæggelse afgøres af dirigenten.

Alle valg og beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog at beslutninger om vedtægtsændringer eller opløsning kræver tilslutning såvel af 2/3 af de deltagende Lægemedlemmer som 2/3 af de deltagende Patientmedlemmer. Medmindre forslaget til vedtægtsændring eller opløsning er fremsat af eller støttes af bestyrelsen, kræves yderligere, at mindst 20% af Lægemedlemmerne og 20% af Patientmedlemmerne har stemt for forslaget.

 

 • 12. Regnskabsår, årsrapport og revision

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2015.

Foreningens regnskab revideres af en godkendt revisor, valgt af generalforsamlingen. Dog vælger bestyrelsen en godkendt revisor til revision af første årsrapport.

 

 

 • 13. Opløsning

Ved opløsning tilfalder et evt. provenu et eller flere almenvelgørende eller almennyttige formål indenfor sundhed og sygdom efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

København, den 6. februar 2015

Som stiftende medlemmer og første bestyrelse:

Thomas Birk Kristiansen, Trine Jeppesen, Birthe Kjærgaard, Nina Lind Christensen